ЗОРИЛГОТОЙ | ХАМТДАА | ХҮЧТЭЙ

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Гишүүнчлэлийн төрлүүд

Стандарт гишүүнчлэл

Хураамж: 500 000₮ / жил

Харуулна:

Тогтмол мэдээ, мэдээллээр хангагдах

Холбоно:

Сар тутмын уулзалт

Танилцах уулзалт

Хүчирхэгжүүлнэ:

Сургалт

Удирдлагын сургалт

Зах зээлийн судалгаа


Алтан гишүүнчлэл

Хураамж: 1 000 000₮ / жил

Харуулна:


Тогтмол мэдээ


Зөвлөх үйлчилгээ


Холбоно:


Сарын уулзалт


Танилцах уулзалт


Бизнес аялал


B2B уулзалтууд


Хүчирхэгжүүлнэ:


Сургалт


Удирдлагуудад сургалт


Зах зээлд нэвтрэхэд зуучлах


Платинум гишүүнчлэл

Хураамж: 3 000 000₮ / жил

Харуулна:


Тогтмол мэдээ


Зах зээлийн судалгаа


Зөвлөх үйлчилгээ


Холбоно:


Сарын уулзалт


Танилцах уулзалт


Бизнес аялал


B2B, B2G уулзалтууд


Хүчирхэгжүүлнэ:


Сургалт


Удирдлагуудад сургалт


Зах зээлд нэвтрэхэд зуучлах


Зах зээлд нэвтрэх