АЛСЫН ХАРААТАЙ | ХҮЧТЭЙ | ХАМТДАА

ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Гишүүнчлэлийн төрлүүд

Стандарт гишүүнчлэл

Хураамж: 100 000₮ / жил

Харуулна:

Тогтмол мэдээ


Холбоно:

Бизнес уулзалт

Танилцах уулзалт


Хүчирхэгжүүлнэ:

Сургалт


Алтан гишүүнчлэл

Хураамж: 1 000 000₮ / жил

Харуулна:


Тогтмол мэдээ


Зах зээлийн судалгаа


Зөвлөх үйлчилгээХолбоно:


Бизнес уулзалт


Танилцах уулзалтХүчирхэгжүүлнэ:


Сургалт


Зах зээлд нэвтрэхэд зуучлах


Хөрөнгө оруулалт зуучлах

Платинум гишүүнчлэл

Хураамж: 3 000 000₮ / жил

Харуулна:


Тогтмол мэдээ


Зах зээлийн судалгаа


Зөвлөх үйлчилгээХолбоно:


Бизнес уулзалт


Танилцах уулзалт


Бизнес аялал


B2B, B2G уулзалтууд


Бизнес аялалХүчирхэгжүүлнэ:


Сургалт


Удирдлагуудад сургалт


Зах зээлд нэвтрэхэд зуучлах


Хөрөнгө оруулалт зуучлах